Educationกระดานอัจฉริยะ

การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

      วิกฤตการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากหลายเหตุ ทั้งจากตัวเด็กนักเรียนที่ไม่พร้อมจะเรียนรู้ วอกแวก ไม่กระตือรือร้นและเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่มีการเปิดตำราสอน  หรือโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือยากจน ตัวคุณครูที่ขาดแรงกระตุ้น ไม่มีสื่อการสอน ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจและขาดทักษะที่จำเป็น รวมถึงเรื่องปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างการบริหารจัดการโรงเรียนที่ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมการบูรณาการสื่อการสอน ทำให้นักเรียนนักศึกษาเบื่อกับการเรียนการสอนรูปแบบเดิมได้ การศึกษานับว่าเป็นช่วงเวลาไม่น้อยในชีวิตคนหนึ่งคน การตัดสินใจลงทุนเวลาและเงินทองในรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจึงเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของผู้ปกครองและย่อมส่งผลต่อคนหนึ่งคนไปตลอดชีวิต หากไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องการศึกษาขั้นต่ำ เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ปกครองเลือกที่จะลงทุนส่งลูกหลานไปเรียน แทนที่จะให้ออกมาทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัวก็คือการคาดหวังว่าการศึกษาจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตหลังจากเรียนจบ ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การทำงาน ทั้งภาครัฐ  เอกชน รัฐวิสาหกิจและการดำเนินงานภาคธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตสื่อนวัตกรรมในด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณา ด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ Thailand 4.0 ที่จะเน้นให้การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาให้สามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสอดรับกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ พัฒนาเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค Smartphone และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งภาพเสมือนจริงหรือโมเดลจำลองนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที ซึ่งจะประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ เป็นต้น 

       นวัตกรรมทางการศึกษาที่ล้ำสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษา การค้นคว้าทันใจ สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียน รู้จักค้นคว้าหาความรู้และทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยวิธีการศึกษาให้เข้าใจมากกว่าการท่องจำ และสามารถศึกษาได้อย่างไร้พรมแดน รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ไปยังผู้สนใจ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังช่วยให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้และสร้างสรรค์งานต่อได้ในอนาคต เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ ช่วยสนับสนุนกิจกรรม การเรียนการสอน และยังช่วยเพิ่มสีสัน ความน่าตื่นเต้น สร้างความน่าสนใจให้กับการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกล้าแสดงความคิดเห็น ปลูกฝังไม่อายที่จะสามารถเกิดความคิดต่างหรือข้อสงสัย กล้าสอบถาม กล้าตอบผู้สอน สิ่งนี้จะทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากขึ้นและสามารถลดปัญหาการเรียนกวดวิชา ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจในห้องเรียนโดยไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม  และในระยะยาวทำให้ไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเรียนการสอนอีกด้วย

การศึกษา

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษากับเทคโนโนยี”กระดานอัจฉริยะ”

  • สามารถทำให้มีการเรียนการสอน การศึกษามีความหมายมากขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น เรียนได้เร็วขึ้น เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้สอนมีเวลาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น
  • สามารถตอบสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และปลูกฝังให้ผู้เรียนค้นหาตัวเองว่ามีความชอบในด้านใด
  • สามารถทำให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ค้นคว้าหาความรู้เมื่อสงสัยได้ทันทีและสมเหตุสมผล ช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้นและ    พัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น
  • ทำให้การเรียนรู้อยู่แค่เอื้อม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังสงสัยสามารถค้นหาได้เพียงปลายนิ้ว และสามารถปลูกฝังให้กล้าแสดงความคิดเห็น และถามข้อสงสัยในห้องเรียนมากขึ้น
  • ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ลดปัญหาการเรียนกวดวิชานอกสถานการเรียนการสอน เพราะในห้องเรียนสอนให้ผู้เรียนเข้าใจมากกว่าการท่องจำ

การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ “กระดานอัจฉริยะ”มาใช้ในการศึกษา

  • การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอน โดยตรง เช่น การฉายเนื้อหาประกอบการบรรยาย คอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่แทนสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นใส ภาพนิ่ง
  • การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบสื่อการเรียน การสอน เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกสารหนังสือ วารสาร โปสเตอร์ ชุด Microsoft Office หรือใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนในกรณีเตรียม การสอนไม่ทัน สามารถค้นหา Research ตัวอย่างได้ทันท่วงทีบนหนึ่งหน้าจอ
  • การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์และกลไกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ตัวผู้เรียนได้เข้าใจทันที
  • การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียน รู้รูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อการเรียน รู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียน การสอนรูปแบบหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน ที่สามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบแบบทันท่วงที ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นทางความคิดได้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

      คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการคำนวณ และประมวลผล สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และยังมีอีกหนึ่งจอแสดงผลที่เรียกได้ว่าเป็นจออัจฉริยะเลยทีเดียว นั่นก็คือ Smart Whiteboard  หรือกระดานอัจฉริยะจอกว้าง ความคมชัดระดับ 4K UHD จินตนาการค้นหาข้อมูลได้ไร้ชีดจำกัด

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี Smart Whiteboard คืออะไร

       คือ กระดานอัจฉริยะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่รวมฟังก์ชันของโปรเจคเตอร์ ลำโพง ภาพ ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจอแสดงผลประเภทหน้าจอสัมผัสอินฟราเรดที่มีความแม่นยำสูง เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบา ๆ ก็สามารถเขียนลงบนหน้าจอสัมผัสได้(Touch Screen)  สามารถแชร์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้สอนไปสู่ Smartphoneและแท็บแล็ตขอผู้เรียนแบบได้แบบเรียลไทม์  สามารถตอบโต้และแสดงความคิดเห็นได้อย่างทันท่วงที กระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ยุคปัจจุบันสำหรับในองค์กร การศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น จากการใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบเดิมพัฒนามาเป็น Smart Whiteboard หรือกระดานอัจฉริยะ ทำให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น 

     เรามักชินกับความสำเร็จในส่วนบุคคล เชิดชูความอัจฉริยะของเด็กคนใดคนหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้ว เราต่างเข้าใจว่าโลกของความสำเร็จและการทำงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกัน ยิ่งในโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงและแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นการทำงานร่วมกับคนอื่นผ่านแพลตฟอร์มของกูเกิล ดังนั้นห้องเรียนในอนาคตจึงจะเน้นทั้งแนวคิดของการใช้เครื่องมือยุคใหม่เพื่อทลายข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ ไปจนถึงกลุ่มคน เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง และเรียนรู้ร่วมกันได้

รูปแบบการสอนจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย