Sales

เอกสารที่ใช้ในธุรกิจ นำเข้า ส่งออก อาหารและสินค้าสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในธุรกิจ นำเข้า ส่งออก อาหารและสินค้าสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง และเอกสารแต่ละอย่างคืออะไร มีความสำคัญต่อการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าอย่างไร

Freight forwarder มีความสำคัญในการขนส่งอาหารและสินค้าอย่างไร

Freight forwarder มีความสำคัญในการขนส่งอาหารและสินค้าอย่างไร

Freight forwarder คือ อะไร มีหน้าที่และการให้บริการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออกอาหาร ตลอดจนสินค้าต่างๆ อย่างไร และมีประโยชน์ต่อการขนส่งอย่างไร

การขนส่งทางเรือแบบ LCL และ FCL คืออะไร

การขนส่งสินค้าหรืออาหารทางเรือ ทั้งการนำเข้าและส่งออก ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ควรเลือกส่งแบบใด LCL หรือ FCL แบบใดเหมาะสมกว่า และประหยัดกว่ากัน

การส่งของไปต่างประเทศ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ แตกต่างกันอย่างไร

การขนส่งที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีกี่ประเภท เราสามารถขนส่งผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และการขนส่งประเภทใดที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

HS Code – พิกัดศุลกากร คืออะไร เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีอย่างไร

พิกัดศุลกากร คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี หรือเรื่องของภาษีอากรต่างๆ อย่างไรบ้าง มีความสำคัญต่อการประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอย่างไร

ตู้คอนเทนเนอร์ Container คืออะไร มีกี่ประเภท – การนำเข้า ส่งออกอาหารและสินค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ใช้งานอย่างไร เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด และมีข้อควรพิจารณาในการเลือกขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์อย่างไร

incoterm คือ

Incoterm คืออะไร DDP และข้อตกลงต่างๆ คืออะไร – Incoterms 2010

incoterm คืออะไร เหตุใดจึงต้องมีการตั้งขึ้นมา เงื่อนไข DDP คืออะไร และใน incoterms 2010 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เป็นประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออกอย่างไรบ้าง