HS Code – พิกัดศุลกากร คืออะไร เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีอย่างไร

พิกัดศุลกากร คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี หรือเรื่องของภาษีอากรต่างๆ อย่างไรบ้าง มีความสำคัญต่อการประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอย่างไร