Our Score

ความสามารถในการอ่านค่า (Readability)

ความสามารถในการอ่านค่าของเครื่องชั่งน้ำหนัก คือ ความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างค่าสองค่าที่สามารถอ่านค่าได้บนเครื่องชั่ง สำหรับเครื่องชั่งที่มีหน้าจอดิจิทัล คือ ช่วงของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่น้อยที่สุด อาจเรียกว่า “ความละเอียด” ของเครื่องชั่ง

 

ความสามารถในการอ่านค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง

ประเภทของเครื่องชั่ง ความละเอียด ความละเอียด (กรัม) ตำแหน่ง
Ultra-micro balances  1d*  0.1 µg 0.0000001 g  7 ตำแหน่ง
Micro balances  1d  1 µg 0.000001 g  6 ตำแหน่ง
Semi-micro balances  1d  0.01 mg 0.00001 g  5 ตำแหน่ง
Analytical balances  1d  0.1 mg  0.0001 g  4 ตำแหน่ง
Precision balances  1d  1 g to 1 mg  1 g to 0.001 g  0-3 ตำแหน่ง

* 1d = 1 digit = ช่วงของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่น้อยที่สุด

 

พิกัดสูงสุดที่ชั่งได้ (Capacity)

คือ ค่าน้ำหนักสุงสุดที่เครื่องชั่งสามารถอ่านค่าได้ เช่น พิกัดน้ำหนัก 500 กรัม ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม หรือ พิกัดน้ำหนัก 3,000 กรัม ชั่งได้ 0.1 กรัม  โดยปกติเครื่องชั่งที่มีความละเอียดมากกว่าจะมีพิกัดต่ำกว่าเครื่องชั่งที่ มีความละเอียดต่ำกว่า

 

ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)

คือ ค่าความผิดพลาด ± ของเครื่องชั่งที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ ทดสอบจากการใช้ตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆ กันชั่งไปเรื่อยๆ จนถึงพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องชั่งพิกัดสุงสุด 500 กรัม มีค่าความเป็นเชิงเส้น ±0.02 กรัม เมื่อนำตุ้มน้ำหนักมาตรฐานวางบนเครื่องชั่ง เพื่อทดสอบความผิดพลาดของเครื่องชั่งตั้งแต่ 1 กรัม ถึง 500 กรัม น้ำหนักของเครื่องชั่งที่อ่านได้จะมีค่า ± ไม่เกิน 0.02 กรัม ตลอดช่วงของการชั่ง จึงจะถือว่าเครื่องชั่งนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่โรงงานระบุไว้

 

ความเสถียร (Repeatability)

คือ ความสามารถของการชั่งน้ำหนัก โดยค่าน้ำหนักที่ได้ต้องมีค่าเท่าเดิมภายในสภาพแวดล้อมเดิมเมื่อเวลาผ่านไป ในความเป็นจริงทำได้ยากมาก

โดยทั่วไปแล้วเครื่องชั่งที่มีความละเอียด สูงมากๆ การวัดความเสถียรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องชั่งเท่านั้น ยังมีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อค่าน้ำหนักอีก เช่น กระแสลม อุณหภูมิ แรงสั่นสะเทือน ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ชั่งว่าจะควบคุมปัจจัยเหล่านี้อย่างไรให้ส่งผล กระทบน้อยที่สุด

ตัวอย่างการชั่งน้ำหนักหลายๆ ครั้งในสภาพแวดล้อมเดิมบนเครื่องชั่งความละเอียด 0.01 mg เพื่อหาค่าเฉลี่ย

 

ครั้งที่ 1 = 27.51467 g                       ครั้งที่ 6 = 27.51467 g

ครั้งที่ 2 = 27.51466 g                       ครั้งที่ 7 = 27.51467 g

ครั้งที่ 3 = 27.51468 g                       ครั้งที่ 8 = 27.51466 g

ครั้งที่ 4 = 27.51466 g                       ครั้งที่ 9 = 27.51468 g

ครั้งที่ 5 = 27.51465 g                       ครั้งที่ 10 = 27.51467 g

ค่าเฉลี่ย       =      (ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2 + ครั้งที่ 3 + ครั้งที่ 4 + ครั้งที่ 5 +

ครั้งที่ 6 + ครั้งที่ 7 + ครั้งที่ 8 + ครั้งที่ 9 + ครั้งที่ 10) / 10

=      27.514667 กรัม

Leave a Reply